Algemene voorwaarden

 

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Alfabeta Tekst en Training, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van workshops, cursussen en trainingen.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Alfabeta.

 

OPEN INSCHRIJVING

Inschrijving

U kunt zich voor een cursus van Alfabeta inschrijven via onze website www.alfabeta.nl. Ook telefonische aanmelding of inschrijving via post, fax of e-mail wordt door Alfabeta geaccepteerd. Inschrijving voor een cursus van Alfabeta Tekst en Training houdt in dat u onze leveringsvoorwaarden accepteert.


Bevestiging

Heeft u zich ingeschreven voor een cursus, dan ontvangt u via de e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staan ook een aantal belangrijke leveringsvoorwaarden. Mocht u zich na inschrijving bedenken, dan mag u uw inschrijving binnen veertien dagen kosteloos intrekken.


Annuleringsvoorwaarden

1. Annulering door cursist

Annulering langer dan een maand voor de datum van de cursus is kosteloos. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor de cursusdatum, betaalt u de helft van het cursusgeld. Meldt u zich binnen een jaar aan voor dezelfde cursus, dan krijgt u 25% korting op de dan geldende cursusprijs. Annuleert u minder dan twee weken voor de cursusdatum, dan is het volledige bedrag verschuldigd. Meldt u zich binnen een jaar aan voor dezelfde cursus, dan krijgt u 50% korting op de dan geldende cursusprijs.

Annulering is pas officieel bij schriftelijke bevestiging ervan door Alfabeta (via post, fax of e-mail).
Indien terugbetaling aan de orde is, doet Alfabeta dat binnen dertig dagen.

2. Annulering door Alfabeta

Alfabeta heeft het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht een cursus te annuleren of op te schorten. Dit gebeurt altijd in goed overleg met u. Zijn er onvoldoende aanmeldingen voor een cursus, dan krijgt u als ingeschrevene de keuze uit drie opties. U kunt dan deelnemen aan:

1. dezelfde cursus op dezelfde locatie, maar op een andere (latere) datum; of

2. dezelfde cursus op een andere locatie en datum; of

3. een andere cursus van Alfabeta.


Niet verschijnen

Wanneer u niet op de cursus verschijnt, wordt dit aangemerkt als annulering. De volledige kosten van de cursus worden in rekening gebracht.


Plaatsvervanger

Kunt u de cursus niet bijwonen, dan mag u uw inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders. Alfabeta ontvangt uiteraard graag zo lang mogelijk van tevoren de gegevens van deze plaatsvervanger.

 

ALGEMEEN

Auteursrecht

Het auteursrecht van de gebruikte en/of uitgereikte, papieren en elektronische cursus- en trainingsmaterialen berust bij Alfabeta, tenzij een andere auteursrechthebbende op het materiaal zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alfabeta mag niets van enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.


Geheimhouding

Alfabeta en cursist/opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de training/opdracht van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Rapporten, verslagen, e-mails en brieven zullen door beide partijen niet ter inzage worden gegeven aan derden, tenzij daar door de andere partij nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.


Betaling

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Alfabeta anders is aangegeven, dienen facturen van Alfabeta binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te zijn. Wordt deze betalingstermijn niet gehaald, dan is Alfabeta gerechtigd over het factuurbedrag per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Alfabeta vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de gefactureerde.


Klachten

Alfabeta doet er alles aan om haar opdrachtgevers en cursisten enthousiast en tevreden te maken. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een opdrachtgever of cursist onze dienstverlening niet optimaal vindt, dan nodigt Alfabeta deze uit dit binnen zeven dagen na de trainingsdatum schriftelijk te melden. (Per brief of e-mail.) Alfabeta zal de melding vertrouwelijk behandelen en neemt binnen vijf dagen contact op met de opdrachtgever of cursist. De betrokken partijen bespreken vervolgens de kwestie, hetzij telefonisch, hetzij in persoon. Als partijen het samen eens worden over de afhandeling van de kwestie, dan is daarmee de klacht afgehandeld. Worden partijen het niet eens, dan treedt de officiële klachtenprocedure in werking.

 

INCOMPANYTRAININGEN

Offertes

Offertes van Alfabeta Tekst en Training zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

Totstandkoming van de opdracht

Een overeenkomst tussen Alfabeta en een opdrachtgever komt tot stand door:

- de schriftelijke akkoordverklaring door de opdrachtgever van de offerte of

- ondertekening door de opdrachtgever van de offerte of

- ondertekening door de opdrachtgever van de schriftelijke opdrachtbevestiging of

- de schriftelijke bevestiging door Alfabeta van de telefonische opdracht van de opdrachtgever.

NB 'schriftelijk' kan zijn via post, fax of e-mail


Uitvoering van de opdracht

Alfabeta houdt zich aan de leveringsvoorwaarden en aan alle schriftelijke afspraken met de opdrachtgever. De te verrichten diensten worden door Alfabeta naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd.

 

Medewerking opdrachtgever

De opdrachtgever zal Alfabeta steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen die Alfabeta noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen trainingswerkzaamheden te kunnen verrichten. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Alfabeta apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Alfabeta aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

Wijzigingen of verschuivingen

Wijzigingen van de afgesproken cursuslocatie bij incompanytrainingen dienen door opdrachtgever tot drie dagen voorafgaande aan de trainingsdatum schriftelijk aan Alfabeta te worden doorgegeven. De afgesproken reiskosten zullen overeenkomstig worden aangepast.

Wijziging of verschuiving van de cursusdatum brengt voor opdrachtgever de volgende kosten met zich mee:

- geen kosten bij wijziging meer dan tien dagen voorafgaande aan de cursusdatum;

- 25% van de cursuskosten met een minimum van 500 euro bij wijziging tussen tien en drie dagen voorafgaande aan de cursusdatum;

- 50% van de cursuskosten bij een wijziging binnen drie dagen voorafgaande aan de cursusdatum.


Annuleringsvoorwaarden

1. Annulering door opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht een reeds bevestigde opdracht schriftelijk (post, fax of e-mail) te annuleren. Kosten:

- bij annulering langer dan of gelijk aan dertig dagen voor de (eerste) cursusdatum: 50% van de cursuskosten;

- bij annulering binnen dertig dagen voor de (eerste) cursusdatum: 75% van de cursuskosten.

2. Annulering door Alfabeta

Alfabeta heeft het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht een cursus of training kosteloos te annuleren of op te schorten. In overleg zal een nieuwe datum voor de training worden vastgesteld.